Cirkevné obrady

Cirkevné obrady
Za vykonanie cirkevného obradu zodpovedá príslušný duchovný.

V súvislosti s vykonaním cirkevných obradov postupuje podľa bohoslužobného poriadku schváleného Synodou Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Konfirmácia   |   Večera Pánova   |   Svadba   |  Krst   |   Pohreb

Najnovšie články

Božie Učenie

2. december, Jer 9; Žid 3, 1 – 6
V závere predchádzajúcej kapitoly je Ježiš predstavený ako Veľkňaz. Veľkňaz bol pre židovských kresťanov najvyššou ľudskou autoritou. Pre kresťanov to boli Boží poslovia, jeho apoštoli. My si máme uvedomiť, že Ježiš je Božím poslom, najvyšším Veľkňazom a pre Cirkev tou najvyššou autoritou, vyššou než Mojžiš. Mojžiša aj Krista poslal Otec, aby viedli Jeho ľud. Jeden z otroctva faraóna do zasľúbenej zeme, druhý z otroctva diabla do večného odpočinku. V dnešnom oddieli je predstavený okruh a miesto Ježišovej služby, ktorým je Boží dom. Tým duchovným domom sú všetci vykúpení. Duchovný dom, domácnosť, sa skladá z Božích ľudí a stavia ho Boh sám, v ktorom prebýva a v ktorom Kristus vykonáva svoje kňazstvo (Ef 2,19; 1Pet 2,5). Jeho, Ktorý je nad celým domom, máme počúvať, skrze Neho prichádzame k Bohu Otcovi, je naším Stvoriteľom, ktorého máme chváliť a vládcom Božieho domu, ktorého máme poslúchať. Pane Ježišu, prosíme Ťa pomôž nám zachovať pevnú dôveru a nádej až do konca. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS