Podporte náš cirkevný zbor

Milí bratia, milé sestry.

Presbyterstvo reformovaného cirkevného zboru v Bidovciach by Vás chcelo informovať o priebehu rekonštrukčných prác na farskom úrade, a to nielen slovnou informáciou, ale aj fotodokumentáciou.

V rozpätí rokov 2017 až 2020 sa nám za podpory maďarskej vlády, vedenia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenku, nadácie BGA a v neposlednom rade aj za pomoci Vás všetkých, ktorí ste doposiaľ prispeli finančnými darmi, podarilo uskutočniť rekonštrukčné práce, ktoré pozostávali hlavne z výmeny strešných krytín na farskom úrade i na modlitebni zboru.

Vzhľadom na skutočnosť, že murivo bolo na farskom úrade značne znehodnotené vlhkosťou, sme sa rozhodli v roku 2020 uskutočniť injektáž muriva a odvodnenie vrátane izolácie podláh.

Na tieto práce sme z nadácie BGA obdŕžali príspevok vo výške 12500,- eur.
Okrem týchto náročných prác sa presbyterstvo zboru rozhodlo, že je potrebné zrekonštruovať aj elektrické vedenie, zmodernizovať ústredné kúrenie a urobiť nové omietky v jednotlivých vnútorných priestoroch vrátane vymaľovania. Postupne, aj keď s mnohými ťažkosťami, sa nám tieto naplánované akcie podarilo dokončiť.

Uvedomujeme si, že takáto rozsiahla rekonštrukcia by nebola možná bez finančnej pomoci aj Vás, členov nášho cirkevného zboru. Na to, aby sa dalo na farskom úrade už bývať a pracovať, je potrebné ešte dokončiť podlahy, vnútorné dvere, hygienické priestory, zariadenie kuchyne a množstvo drobných prác. V súčasnej ťažkej ekonomickej situácii je téma finančných zbierok veľmi citlivá záležitosť pre každého z nás. Napriek tomu chceme touto cestou vyzvať všetkých ochotných darcov k finančnej podpore, aby sme mohli celkovú rekonštrukciu ukončiť.

Ak ste sa rozhodli, že podporíte náš cirkevný zbor, môžete tak urobiť
zaslaním akejkoľvek finančnej podpory bankovým prevodom na účet:

SK88 0900 0000 0001 0925 5533

Do poznámky pre prijímateľa, prosím, uveďte: príspevok na rekonštrukciu.

Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

Presbyterstvo RCZ v Bidovciach

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS