Božie Učenie

29. september, Zach 14; Lk 20, 45 – 47

Posledná kapitala Zachariášovho proroctva nám naznačuje veľké veci. Dokonca obraz, ktorý je tam nakreslený sa nám zdá v súčasnej situácii na Blízkom východe nepredstaviteľný. Ľudia z mnohých národov - nepriateľských voči Izraelu - budú prichádzať do Jeruzalema, aby sa tam klaňali Hospodinovi. Jeruzalem bude bývať v bezpečí. Teraz sme tomu veľmi vzdialení. Jeruzalem je mesto, kde je veľké napätie, kde pravidelne dochádza ku teroristickým útokom. Izrael čelí veľkému nepriateľstvu okolitých národov. Ale podľa proroctva Zachariáša, Hospodin zasiahne, zmení údel svojho ľudu. Hospodin bude bojovať proti národom, ktoré bojujú proti Izraelu. Tieto národy sa potom spriatelia s Izraelom a budú spoločne uctievať Hospodina. Veľké požehnanie z toho, keď sa Izrael vráti ku Kristovi, opisuje aj list Rimanom:  A115„A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanov, o čo viac ich plnosť?! ... Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom zo smrti?!“ (Rim 11,12.15) Dnešná kapitola naznačuje tú plnosť, prijatie. Nerozumieme tomu, ako sa to stane, ale o to viac dôverujme nášmu Pánovi, že svoje dielo dokoná.

Včerajšie slovo

28. september, Zach 13; Lk 20, 41 – 44

Pán Ježiš po vstupe do Jeruzalema musel čeliť viacerým otázkam od svojich protivníkov. Tentokrát On nastolí jednu otázku. Týka sa to jedného z oslovení Mesiáša - Syn Dávidov. Problém nie v samotnom oslovení, ale v jeho chápaní. Po vstupe do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu zástupy volali : „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ ( Mt 21,9). Potom deti v chráme tak isto volali : „ Hosanna Synovi Dávidovmu!“ ( Mt 21,15) A vtedy to Pán Ježiš akceptoval. Zákonníci však Mesiaša chápali príliš pozemsky. Že bude ako Dávid, kráľ nad Izraelom, ktorý porazí nepriateľov, ktorí Izrael utláčajú. Ale Dávid vnímal Mesiaša ako svojho Pána. Podľa tela je Pán Ježiš potomok Dávida tak, ako je Pán Ježiš potomok Abraháma. Ale Pán Ježiš je Pánom aj Dávida, aj Abraháma. Mesiáš nie je len kráľ Izraela podobnej podstaty ako bol kráľ Dávid , ale je aj Pán Pánov a Kráľ kráľov, ktorý sedí na pravici Božej. Zákonníci si biblický obraz Mesiáša pretvorili podľa vlastných predstáv. Je veľmi dôležité, aby sme si Mesiáš nepretvárali podľa našich predstáv, ale aby sme sa podvolili Slovu Božiemu84, ktoré nám verne opisuje Mesiáša.