Božie Učenie

15. máj, 2Kráľ 1; Rim 6, 1 – 11

"Som pokrstený ako reformovaný", "som pokrstený ako katolík"...takéto a podobné "vierovyznania" som v dobe písania tohto zamyslenia počul dosť často. Krst je niečo, s čím má takmer každá rodina na Slovensku skúsenosť. Krstu dávame vo svojej rodine i cirkvi veľkú dôležitosť - v rodine sa oslavuje aj hostinou, v cirkvi je sviatosťou. Predsa sa niekedy zdá, že ku krstu sa pristupujeme s poverčivosťou, že samotný obrad má moc chrániť od zlého, a že už určuje naše vierovyznanie do konca života - podľa cirkvi, v ktorej bol krst vyslúžený. Pavol vraví v našom texte, že krst má skutočne význam len vtedy, ak v ňom prijímame Božie konanie. Božím dielom dochádza k spojeniu človeka s Bohom. Samotný vonkajší akt však sám osebe nie je významný. To prijatie Božej vystretej ruky je začiatkom cesty, keď človek zomiera hriechom, má im povedať rázne "nie", a oddáva sa Bohu celý a začne kráčať úzkou cestou smerujúcou do večného života. Súčasťou takéhoto života je aj odmietnutie poverčivosti a skúmanie všetkých vecí na základe Božieho slova.

"Tak vezmi ruky moje, a veď ma sám cez úzkosti a boje až k cieľu tam. Sám neviem ako chodiť, ó, Pane môj, Ty ráč ma, prosím, vodiť, vždy pri mne stoj!" (Pieseň 565, 1 - Spevník reformovaných kresťanov!

Včerajšie slovo

14. máj, 1Kráľ 22, 41 – 54; Rim 5, 12 – 21

Pavol v tomto liste neváha načrieť do dejín ľudstva a skúmať, či postavené zásady zodpovedajú skutočnosti. V dnešnom oddiele skúma, či sa istota spasenia veriacich dokazuje aj rozborom dejín spásy po páde človeka. Porovnáva prvého človeka a jeho pád s Kristovým dielom vykúpenia. Paralela je v tom, že obaja začínajú ako jednotlivci a majú účinok na celok - rozdiel je v obsahu: skrze Adama hriech a smrť, skrze Ježiša Krista ospravedlnenie a život. Je to ťažší oddiel, ale pre nás môže mať hlboký význam v tom, že Ježišova obeť postačuje ako zadosťučinenie za hriechy každého človeka - aj nás. Možno nás sužujú pochybnosti o tom, či skutočne nám Boh odpustí naše previnenia. Veď každý deň zažívame neschopnosť k dobrému, bojíme sa byť inými a možno sa hanbíme za našu vieru. Ak nás trápia takéto myšlienky, Božie slovo nás i dnes uisťuje, že Kristova obeť stačí na všetko. Nebojme sa k nemu prichádzať a plne mu dôverovať. Nezabúdajme, že "on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého." (2Tim 2,13).

Drahý Pane Ježišu, pomôž mi i dnes niesť svoj kríž a bojovať dobrý boj viery. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS