Krst

Potrebné dokumenty:

1.rodný list dieťaťa
2.občianske preukazy rodičov a krstných rodičov
3.(u tých, ktorí nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná – musia sa predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne o cirkevnom sobáši.)

Všeobecné informácie:

O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne.
Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia a krstní rodičia dieťaťa. S ich neprítomnosťou možno súhlasiť len z veľmi vážnych dôvodov.
Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

Dieťa mladšie ako 14 rokov má byť pokrstené na žiadosť rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí sú členmi cirkvi a z ktorých aspoň jeden vyznal svoju reformovanú kresťanskú vieru.

V prípade dieťaťa narodeného mimo manželstva spôsob života rodičov spadá pod účinnosť cirkevno-disciplinárneho posúdenia, preto sa treba snažiť o to, aby sa vzťah rodičov stal zákonným manželstvom; ale narodenie dieťaťa mimo manželstva nemôže byť dôvodom odopretia vyslúženia sviatosti krstu.

Na požiadanie má byť pokrstená osoba, ktorá v kalendárnom roku krstu dovŕši 15 rokov a dodržiac predpisy vzťahujúce sa na konfirmáciu súčasne učiní vyznanie viery a zloží sľub.

Krst sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska.

Krsty z iných cirkevných zborov

V cirkevnom zbore odlišnom od miesta trvalého bydliska osoby, ktorá má byť pokrstená, sa krst môže uskutočniť v prípade, ak duchovný cirkevného zboru príslušného podľa trvalého bydliska s tým súhlasí.

Po vykonaní krstu zašle duchovný dáta rodičov, krstných rodičov, dieťaťa s dátumom krstu duchovnému patričného zboru na záznam do matriky pokrstených.
Do matriky vlastného zboru (v ktorom bolo dieťa pokrstené) zapíše krst bez poradového čísla. V prípade takéhoto krstu platia rovnako všetky podmienky, ako sú uvedené hore.

Miesto krstu

Sviatosť krstu sa má vysluhovať v rámci verejných Bohoslužieb pravidelne konaných v cirkevnom zbore.

Zo závažných dôvodov možno krstiť aj v zborovej miestnosti, alebo na inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa možno krstiť aj v nemocnici alebo domácnosti.

Pri takomto krste treba usilovať o prítomnosť aspoň krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je napr. v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem duchovného nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť pri krste niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu. Pri zápise do matriky zapíše sa ich meno ako zastupujúcich krstných rodičov.

Zápis do matriky pokrstených

Zápis do matriky pokrstených je duchovný povinný vykonať po každom krste so všetkými údajmi, presne podľa rubrík, ktoré matrika vyžaduje. Osobne podpíše zápis krstu v kolónke určenej pre krstiaceho. Zápis má zároveň charakter evidencie využiteľnej v rámci pastoračnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.

Krstu za bežných podmienok predchádza katechetická a duchovno-pastierska príprava osôb, ktoré budú skladať sľub.

Ak rodinný príslušník krsteného – člen zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové potreby (cirkevný príspevok), upozorní ho duchovný v pastoračno-prípravnom rozhovore na potrebu splniť tieto povinnosti.

Najnovšie články

Božie Učenie

4. február, 1Mojž 32, 23 – 33; Mt 13, 10 – 23

Učeníkov prekvapilo, že Ježiš hovoril k zástupu v podobenstvách. Pýtajú sa na dôvod. Ježiš odlišuje učeníkov a zástup. Niekomu je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva a niekomu nie. V zástupe sú rôzni ľudia, takí ktorí Ježiša prijímajú a sú ochotní Ho nasledovať, ale aj takí ktorí sa na Neho prišli iba pozrieť, no odmietajú Ho. Kto prijíma Božieho Syna a nasleduje Ho podobne ako učeníci, ten má možnosť v pravdách Božieho slova rásť, bude mať aj nadbytok. Kto Boha zámerne odmieta, ako napr. Izraelci v dejinách, nedostane sa mu poznania Božích právd, dokonca o ne ešte príde. Boha zvykneme opúšťať, keď sme vyzvaní k pokániu. Božie slovo zasahuje naše najhlbšie súkromie, a to sa niekomu nemusí páčiť. Ježiš chcel poukázať na seba ako Rozsievača Slova a každého v zástupe, teda aj nás, ako tých ktorí sme rôzni v prístupe aj v prijímaní Božieho slova. Kľúčom k nášmu postoju je naše srdce. Kraj cesty ukazuje, že berieme Boha „okrajovo“. Skalnatá pôda ukazuje na našu chvíľkovosť. Tŕnie ukazuje povrchnosť, keď časom naše záľuby vytesnia Boha z našej pozornosti. Dobrá pôda ukazuje skutočný záujem a ochotu dovoliť Bohu vstúpiť a hovoriť do nášho súkromia a tým nechať meniť naše vlastnosti.

Pane, hovor do môjho života a meň môj charakter podľa Tvojej vôle. Amen

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS