Krst

Potrebné dokumenty:

1.rodný list dieťaťa
2.občianske preukazy rodičov a krstných rodičov
3.(u tých, ktorí nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná – musia sa predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne o cirkevnom sobáši.)

Všeobecné informácie:

O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne.
Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia a krstní rodičia dieťaťa. S ich neprítomnosťou možno súhlasiť len z veľmi vážnych dôvodov.
Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

Dieťa mladšie ako 14 rokov má byť pokrstené na žiadosť rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí sú členmi cirkvi a z ktorých aspoň jeden vyznal svoju reformovanú kresťanskú vieru.

V prípade dieťaťa narodeného mimo manželstva spôsob života rodičov spadá pod účinnosť cirkevno-disciplinárneho posúdenia, preto sa treba snažiť o to, aby sa vzťah rodičov stal zákonným manželstvom; ale narodenie dieťaťa mimo manželstva nemôže byť dôvodom odopretia vyslúženia sviatosti krstu.

Na požiadanie má byť pokrstená osoba, ktorá v kalendárnom roku krstu dovŕši 15 rokov a dodržiac predpisy vzťahujúce sa na konfirmáciu súčasne učiní vyznanie viery a zloží sľub.

Krst sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska.

Krsty z iných cirkevných zborov

V cirkevnom zbore odlišnom od miesta trvalého bydliska osoby, ktorá má byť pokrstená, sa krst môže uskutočniť v prípade, ak duchovný cirkevného zboru príslušného podľa trvalého bydliska s tým súhlasí.

Po vykonaní krstu zašle duchovný dáta rodičov, krstných rodičov, dieťaťa s dátumom krstu duchovnému patričného zboru na záznam do matriky pokrstených.
Do matriky vlastného zboru (v ktorom bolo dieťa pokrstené) zapíše krst bez poradového čísla. V prípade takéhoto krstu platia rovnako všetky podmienky, ako sú uvedené hore.

Miesto krstu

Sviatosť krstu sa má vysluhovať v rámci verejných Bohoslužieb pravidelne konaných v cirkevnom zbore.

Zo závažných dôvodov možno krstiť aj v zborovej miestnosti, alebo na inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa možno krstiť aj v nemocnici alebo domácnosti.

Pri takomto krste treba usilovať o prítomnosť aspoň krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je napr. v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem duchovného nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť pri krste niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu. Pri zápise do matriky zapíše sa ich meno ako zastupujúcich krstných rodičov.

Zápis do matriky pokrstených

Zápis do matriky pokrstených je duchovný povinný vykonať po každom krste so všetkými údajmi, presne podľa rubrík, ktoré matrika vyžaduje. Osobne podpíše zápis krstu v kolónke určenej pre krstiaceho. Zápis má zároveň charakter evidencie využiteľnej v rámci pastoračnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.

Krstu za bežných podmienok predchádza katechetická a duchovno-pastierska príprava osôb, ktoré budú skladať sľub.

Ak rodinný príslušník krsteného – člen zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové potreby (cirkevný príspevok), upozorní ho duchovný v pastoračno-prípravnom rozhovore na potrebu splniť tieto povinnosti.

Recent Posts

Božie Učenie

18. júl, Joz 2; Lk 8, 19 – 21

Raz prišli k Nemu matka a Jeho bratia a nemohli sa dostať k Nemu pre zástup. Oznámili Mu teda: Matka a bratia Ti stoja vonku a chcú Ťa vidieť. On im však odpovedal: Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho“ (Lk 18,19-21). Každý človek je hriešny a potrebuje z hriechov vyslobodenie. Ježiš pred zrakmi ľudí dokazuje, že On je tým skutočným Spasiteľom, ktorý zišiel do nášho sveta (Lk 7,16). Avšak nielen Ježišovi nepriatelia či okolie, kde vyrastal (Mk 6,3), ale ani jeho vlastná pokrvná rodina Ježiša za Spasiteľa prijať nechce (Jn 7,5). Rodinní príslušníci berú Ježiša iba ako jedného z nich a čakajú, že sa im podvolí (Lk 8,20). Ježiš rázne odpovedá, že k Nemu treba patriť nie podľa pokrvnej línie, ale že jeho pravou rodinou sú tí, ktorí sa podvolia Písmu, poukazujúceho na jeho božskú osobu a poslanie, ktoré má byť dokázané skutkami. Pokrvná línia resp. narodenie sa do náboženskej tradície nič neznamená, pretože iba viera v sľúbeného Mesiáša je cestou k spáse a vyslobodeniu z hriechov. Nielen Židia si mysleli, že sa k spáse stačí narodiť, alebo sa stať Židom, ale aj dnes mnohí kresťania žijú v mylnej domnienke, že členstvom v kresťanskej cirkvi je už automaticky zaručená spása. Tak, ako samotná Ježišova pokrvná rodina potrebuje uveriť v Krista a byť znovuzrodený z hriechov Duchom Svätým, tak aj každý jeden člen ktorejkoľvek kresťanskej spoločnosti potrebuje cestou znovuzrodenia spoznať osobného Spasiteľa Ježiša Krista tak, ako na Neho Písmo jasne odkazuje. Ježiš vo svojich posledných pozemských slovách zdôrazňuje celému ľudstvu ohľadom spásy: Kto v Neho uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16).