Previous
Next

Milí návštevníci.

Vítame Vás na novej stránke Reformovaného cirkevného zboru v Bidovciach. Sme veľmi radi, že Vám môžeme poskytovať rôzne informácie o chode a rozličných udalostiach nášho cirkevného zboru na tejto stránke a na Facebooku. Budeme sa snažiť, aby sme Vám prinášali tie najdôležitejšie informácie. Veríme, že i táto stránka pomôže k tomu, aby sme mohli byť živými údmi tela Kristovho.

Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, sme vďační Pánu Bohu za tú možnosť a príležitosť, že sa môžeme po dvoch dlhých rokoch, kedy sme jeden z najväčších kresťanských sviatkov museli tráviť v domácom prostredí, opäť stretnúť na bohoslužbách a pripomínať si tú obrovskú lásku a milosť, ktorú Boh voči nám zjavil a dokonal v Kristovi. Srdečne vás pozývame na jednotlivé bohoslužby, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich časoch a termínoch:


Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!
Z dôvodu čerpania dovolenky duchovného, bohoslužby v našom cirkevnom zbore budú tomu prispôsobené.
 
14. augusta budeme mať bohoslužby len v slovenskom jazyku a započnú v obvyklom čase, a to o 9:00. Na týchto bohoslužbách poslúži brat laický kazateľ a zároveň zástupca generálneho kurátora Pavol Gurbaľ.
 
21. augusta budeme mať bohoslužby v oboch jazykoch avšak v zmenených časoch, a to slovenské bohoslužby o 8:00 a maďarské bohoslužby o 9:00. Na slovenských bohoslužbách poslúži hlásaním Božieho slova brat laický kazateľ Ján Janovčík a na maďarských bohoslužbách brat senior Zoltán Orémus. Nech Pán požehná ich službu.

Nech Vás náš Pán a Kráľ požehnáva a obdarúva Jeho pokojom, láskou, dobrotou a milosťou! Tešíme sa na stretnutie s vami! 

Pomoc pre Ukrajinu

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Bidovce_18_Slovakia_updated.jpg
Milí bratia a milé sestry, členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia.

Oznamujeme Vám, že Vaše ofery a dobrovoľný príspevok je možné zasielať elektronicky na číslo účtu nášho cirkevného zboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0001 0925 5533

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku.
Podľa vlastného uváženia môžete a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

„LEBO OCHOTNÉHO DARCU MILUJE BOH“.

Pravidelné Udalosti (Bohoslužby sa konajú online kvôli momentálnej pandemickej situácii.)

Nedeľa:
Bohoslužby v slovenskom jazyku – 09:00
Bohoslužby v maďarskom jazyku – 10:00

Štvrtok:
Biblická hodina v maďarskom jazyku – 16:00
Biblická hodina v slovenskom jazyku – 18:00

Sobota:
Konfirmačná príprava – 15:00
Mládež pre dorast – 16:00