Konfirmácia

Podľa konfirmačného poriadku vyznať svoju vieru a zložiť sľub môže osoba, ktorá v kalendárnom roku konfirmácie dovŕši najmenej 14 rokov, bola pokrstená alebo súčasne s konfirmáciou bude pokrstená, a po stanovenej prípravnej dobe absolvuje pred presbyterstvom cirkevného zboru skúšku o znalosti reformovanej viery.

Presbyterstvo cirkevného zboru môže odmietnuť pripustenie ku konfirmácii, ak vidí, že konfirmand nedi0ponuje primeranými znalosťami alebo oddanosťou k tomu, aby splnil svoj konfirmačný sľub.

Konfirmácia sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska.

Na území iného cirkevného zboru sa konfirmácia môže uskutočniť vtedy, ak presbyterstvo cirkevného zboru s tým súhlasí. V tomto prípade všetky práva a povinnosti, ktoré prislúchajú presbyterstvu cirkevného zboru, vykonáva presbyterstvo toho cirkevného zboru, na území ktorého sa konfirmácia uskutoční.

Prípravná doba konfirmácie v prípade osôb, ktoré v čase konfirmácie nedovŕšili 18 rokov, nemôže byť kratšia ako dva roky.

Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje duchovný zboru, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské Bohoslužby, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Prípravnú dobu konfirmácie v prípade osôb, ktoré v čase konfirmácie dovŕšili 18 rokov, stanovuje zodpovedný duchovný cirkevného zboru minimálne na tri mesiace tak, aby konfirmand mohol získať potrebné znalosti.

Konfirmand sa počas prípravnej doby konfirmácie, alebo ak je tento čas kratší ako jeden rok, najmenej jeden rok pred konfirmáciou sa má zúčastňovať života cirkevného zboru, v ktorom bude konfirmovaný.

Od konfirmandov sa požaduje pravidelná účasť na nedeľných dopoludňajších Bohoslužbách.

Pri konfirmácii dostáva každý konfirmand konfirmačnú rozpomienku (i dospelí), na ktorej nesmie chýbať dátum krstu, je v ňom uvedený konfirmačný biblický text s podpisom konfirmujúceho a pečiatkou cirkevného zboru.

Po konfirmácii zapíše konfirmujúci podľa abecedného poriadku konfirmandov do konfirmačnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu sa pripája každá ďalšia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore počas roka.

Zápis má taktiež charakter evidencie pre možnosti využitia v rámci  pastoračnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.

Najnovšie články

Božie Učenie

3. február, 1Mojž 32, 1 – 22; Mt 13, 1 – 9

Evanjelista Matúš zachytáva známe podobenstvo o rozsievačovi uprostred zaujímavej situácie. Všetko čo sa udialo predtým bolo v akomsi dome na uzavretom mieste, kde bol pravdepodobne obmedzený počet ľudí. Zmienka o tom, že Ježiš vyšiel z domu a posadil sa pri mori, kde sa zhromaždili zástupy, naznačuje, že chcel byť prístupný väčšiemu okruhu ľudí ako doteraz. Mnohí biblisti tento moment komentujú ako prechod od Izraelského národa ku všetkým aj pohanským národom. Keď Ježiš vidí zástupy, vystupuje na loď, aby všetci v zástupe mohli dobre počuť to, o čom ich chce učiť. Svoju reč začína podobenstvom a tým núti svojich poslucháčov rozmýšľať, pamätať si a pomáha aj pochopiť pravdy slova v súvislosti s ich životom. Podobenstvo je zakončené výzvou: „Kto má uši, nech počuje!“ To iba potvrdzuje, že Ježiš svoju reč adresuje naozaj každému, aby počul, pochopil a osvojil si to. Ako je to s nami? Aj nám dnes záleží na tom, aby sa Božie slovo dostávalo každému? Čo preto robíme? Záleží nám na tom, aby sme aj my mali prístup k Božiemu slovu, počúvali ho, chápali a osvojovali si ho? Aký to má účinok v našom živote?

Ďakujem Pane, za Tvoje Slovo ktorým prehováraš do môjho života. Amen

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS