Konfirmácia

Podľa konfirmačného poriadku vyznať svoju vieru a zložiť sľub môže osoba, ktorá v kalendárnom roku konfirmácie dovŕši najmenej 14 rokov, bola pokrstená alebo súčasne s konfirmáciou bude pokrstená, a po stanovenej prípravnej dobe absolvuje pred presbyterstvom cirkevného zboru skúšku o znalosti reformovanej viery.

Presbyterstvo cirkevného zboru môže odmietnuť pripustenie ku konfirmácii, ak vidí, že konfirmand nedi0ponuje primeranými znalosťami alebo oddanosťou k tomu, aby splnil svoj konfirmačný sľub.

Konfirmácia sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska.

Na území iného cirkevného zboru sa konfirmácia môže uskutočniť vtedy, ak presbyterstvo cirkevného zboru s tým súhlasí. V tomto prípade všetky práva a povinnosti, ktoré prislúchajú presbyterstvu cirkevného zboru, vykonáva presbyterstvo toho cirkevného zboru, na území ktorého sa konfirmácia uskutoční.

Prípravná doba konfirmácie v prípade osôb, ktoré v čase konfirmácie nedovŕšili 18 rokov, nemôže byť kratšia ako dva roky.

Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje duchovný zboru, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské Bohoslužby, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Prípravnú dobu konfirmácie v prípade osôb, ktoré v čase konfirmácie dovŕšili 18 rokov, stanovuje zodpovedný duchovný cirkevného zboru minimálne na tri mesiace tak, aby konfirmand mohol získať potrebné znalosti.

Konfirmand sa počas prípravnej doby konfirmácie, alebo ak je tento čas kratší ako jeden rok, najmenej jeden rok pred konfirmáciou sa má zúčastňovať života cirkevného zboru, v ktorom bude konfirmovaný.

Od konfirmandov sa požaduje pravidelná účasť na nedeľných dopoludňajších Bohoslužbách.

Pri konfirmácii dostáva každý konfirmand konfirmačnú rozpomienku (i dospelí), na ktorej nesmie chýbať dátum krstu, je v ňom uvedený konfirmačný biblický text s podpisom konfirmujúceho a pečiatkou cirkevného zboru.

Po konfirmácii zapíše konfirmujúci podľa abecedného poriadku konfirmandov do konfirmačnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu sa pripája každá ďalšia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore počas roka.

Zápis má taktiež charakter evidencie pre možnosti využitia v rámci  pastoračnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.

Recent Posts

Božie Učenie

9. december, Jer 13, 12 – 27; Žid 6, 13 – 20
Symbolické vyjadrenie nádeje je kotva. Možno práve v tomto texte má svoj pôvod. Čo je kotvou (nádejou) môjho či tvojho života? Čo nás motivuje, v našich rozhodnutiach, v konkrétnych krokoch na ceste nášho života? Kde chceme zakotviť, na konci našej plavby? Na príklade Abraháma približuje apoštol kresťanom v rôznych búrkach prítomnej plavby na mori ich života, čo to znamená veriť. Boh po skúške obetovania Izáka dal Abrahámovi sľub o požehnaní a rozmnožení potomstva a Boh tento sľub potvrdil prísahou / Gn22,16/. Abrahám vzal tento Boží sľub ako slovo absolútne spoľahlivé a hodnoverné. I my berieme spravidla vážnejšie slova prísahy, než iné slová. A tak Abrahám, i keď nevidel celé roky naplnenie tohto slova, i keď Jeho viera prechádzala všelijakým kolísaním, neprestal trpezlivo čakať. Nie pasívne, ale konkrétnymi každodennými rozhodnutiami a krokmi, ktoré boli založené na tomto Božom slove. Jeho viera sa naplnila. Preto i dnes veriť neznamená len držať sa vierouky, ale spoliehať v praktickom živote na slovo Božie, ktoré cez Pána Ježiša vidíme ako hodnoverné a spoľahlivé. Ďakujeme Pane Ježišu, že si kotvou nášho života a v Tebe môžeme nachádzať stabilitu a bezpečie v prítomnosti i budúcnosti. Amen