Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Vláde Slovenskej republiky

List Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku adresovaný Vláde Slovenskej republiky uverejňujeme v plnom znení.

Členovia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v plnej miere chápu vážnosť epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a postavili sa k tejto situácii vážne a zodpovedne: pri bohoslužbách a iných cirkevných podujatiach v plnej miere dodržali epidemiologické predpisy.

So zarazením sme prijali správu, že Ústredný krízový štáb dňa 28. 9. 2020 – okrem iného – navrhol Vláde Slovenskej republiky, aby Vláda rozhodla o zákaze konania bohoslužieb. Tento návrh nebol konzultovaný s jednotlivými cirkvami.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku tento návrh považuje, za veľmi vážny zásah do vnútorných záležitostí cirkví. Návrh je v protiklade s výrokmi v odseku (1) § 1: „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov.“; bodu b) odseku (1) § 5: „Veriaci majú právo sa združovať a tieto cirkvi a náboženské spoločnosti zakladať, ako aj vstupovať do už existujúcich cirkví a náboženských spoločností a podieľať sa na ich živote, najmä: (…) zúčastňovať sa na bohoslužbách alebo iných obradoch“; a bodu f) odseku (1) § 6: „Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania najmä: (…) organizovať bez oznámenia svoje zhromaždenia“ zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

V čase, keď reštaurácie, bary, hromadná doprava, školy a iné spoločenské priestory aj naďalej fungujú, zákaz vykonávania bohoslužieb považujeme za prehnané, nekonzekventné a proticirkevné opatrenie.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku žiada Vládu Slovenskej republiky, aby pri rozhodovaní o epidemiologických opatreniach, vykonávanie bohoslužieb nezakázala.

S úctou

László Fazekas v.r.
biskup

V Rimavskej Sobote, 29. septembra 2020

Na vedomie: Úrad prezidenta Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva SR

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS