Bohoslužby počas vianočných sviatkov
a hygienické predpisy

Milí bratia a milé sestry v Pánovi,

na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.45 sa sprísňujú opatrenia týkajúce sa vykonávania bohoslužieb. V zmysle tohto nariadenia je v platnosti zákaz vychádzania od 19.12.2020 do 10.1.2021, ktorý sa na vykonávanie bohoslužieb nevzťahuje.

Na základe nových opatrení je možné využiť 25% kapacity kostola. To znamená, že v našom kostole sa bohoslužieb môže zúčastniť 50 osôb. Počet osôb bude kontrolovaný vydávaním lístkov pri vstupe do kostola pred každou bohoslužbou. V kostole budú vyznačené miesta na sedenie.

Prosíme vás o ich dodržiavanie.

Bohoslužby sa budú vykonávať v obmedzenom režime, týkajúcom sa liturgickej úpravy – obmedzenie spevu, skrátený čas bohoslužieb.

Je dôležité dodržiavať všetky prijaté hygienické predpisy – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a predmetov, vyhýbanie sa podávaniu rúk, dodržiavanie 2-metrových rozostupov pri príchode do kostola, pri odchode z kostola a pri Večeri Pánovej.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov

Štedrý večer

24.12.2020 (štvrtok) o 15.00 hod. bohoslužba v maďarskom jazyku
24.12.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku
24.12.2020 (štvrtok) o 17.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku

Prvý sviatok vianočný

25.12.2020 (piatok) o 09.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku
s vysluhovaním Večere Pánovej
25.12.2020 (piatok) o 10.30 hod. bohoslužba v maďarskom jazyku
s vysluhovaním Večere Pánovej

Druhý sviatok vianočný

26.12.2020 (sobota) o 09.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku
s vysluhovaním Večere Pánovej

Prosíme bratov a sestry, aby sa 26.12.2020 zúčastnili bohoslužby
s vysluhovaním Večere Pánovej len v tom prípade, ak sa nezúčastnili bohoslužieb 25.12.2020.

Bohoslužby sa do konca roka 2020 vykonávať
nebudú.
O konaní bohoslužieb v roku 2021 vás budeme informovať na našej webovej stránke v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku.

Prosíme vás, ak sa u vás alebo u vašich blízkych vyskytnú akékoľvek príznaky ochorenia COVID-19, aby ste nás informovali na telefónnom čísle
0911 156 350.

Prosíme, aby ste dodržiavali predpisy a boli k sebe navzájom pozorní, aby ste sa modlili za chorých, pozostalých po obetiach pandémie a zdravotníckych pracovníkov a každého, kto je nápomocný v tejto neľahkej situácii svojou službou.

V mene celého vedenia cirkevného zboru vám prajeme požehnané vianočné sviatky plné pokoja, mieru, zdravia a radosti z narodeného Pána.

Recent Posts

Božie Učenie

29. september, Zach 14; Lk 20, 45 – 47

Posledná kapitala Zachariášovho proroctva nám naznačuje veľké veci. Dokonca obraz, ktorý je tam nakreslený sa nám zdá v súčasnej situácii na Blízkom východe nepredstaviteľný. Ľudia z mnohých národov - nepriateľských voči Izraelu - budú prichádzať do Jeruzalema, aby sa tam klaňali Hospodinovi. Jeruzalem bude bývať v bezpečí. Teraz sme tomu veľmi vzdialení. Jeruzalem je mesto, kde je veľké napätie, kde pravidelne dochádza ku teroristickým útokom. Izrael čelí veľkému nepriateľstvu okolitých národov. Ale podľa proroctva Zachariáša, Hospodin zasiahne, zmení údel svojho ľudu. Hospodin bude bojovať proti národom, ktoré bojujú proti Izraelu. Tieto národy sa potom spriatelia s Izraelom a budú spoločne uctievať Hospodina. Veľké požehnanie z toho, keď sa Izrael vráti ku Kristovi, opisuje aj list Rimanom:  A115„A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanov, o čo viac ich plnosť?! ... Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom zo smrti?!“ (Rim 11,12.15) Dnešná kapitola naznačuje tú plnosť, prijatie. Nerozumieme tomu, ako sa to stane, ale o to viac dôverujme nášmu Pánovi, že svoje dielo dokoná.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS