Konfirmácia

Podľa konfirmačného poriadku vyznať svoju vieru a zložiť sľub môže osoba, ktorá v kalendárnom roku konfirmácie dovŕši najmenej 14 rokov, bola pokrstená alebo súčasne s konfirmáciou bude pokrstená, a po stanovenej prípravnej dobe absolvuje pred presbyterstvom cirkevného zboru skúšku o znalosti reformovanej viery.

Presbyterstvo cirkevného zboru môže odmietnuť pripustenie ku konfirmácii, ak vidí, že konfirmand nedi0ponuje primeranými znalosťami alebo oddanosťou k tomu, aby splnil svoj konfirmačný sľub.

Konfirmácia sa uskutoční v cirkevnom zbore príslušnom podľa trvalého bydliska.

Na území iného cirkevného zboru sa konfirmácia môže uskutočniť vtedy, ak presbyterstvo cirkevného zboru s tým súhlasí. V tomto prípade všetky práva a povinnosti, ktoré prislúchajú presbyterstvu cirkevného zboru, vykonáva presbyterstvo toho cirkevného zboru, na území ktorého sa konfirmácia uskutoční.

Prípravná doba konfirmácie v prípade osôb, ktoré v čase konfirmácie nedovŕšili 18 rokov, nemôže byť kratšia ako dva roky.

Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje duchovný zboru, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské Bohoslužby, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Prípravnú dobu konfirmácie v prípade osôb, ktoré v čase konfirmácie dovŕšili 18 rokov, stanovuje zodpovedný duchovný cirkevného zboru minimálne na tri mesiace tak, aby konfirmand mohol získať potrebné znalosti.

Konfirmand sa počas prípravnej doby konfirmácie, alebo ak je tento čas kratší ako jeden rok, najmenej jeden rok pred konfirmáciou sa má zúčastňovať života cirkevného zboru, v ktorom bude konfirmovaný.

Od konfirmandov sa požaduje pravidelná účasť na nedeľných dopoludňajších Bohoslužbách.

Pri konfirmácii dostáva každý konfirmand konfirmačnú rozpomienku (i dospelí), na ktorej nesmie chýbať dátum krstu, je v ňom uvedený konfirmačný biblický text s podpisom konfirmujúceho a pečiatkou cirkevného zboru.

Po konfirmácii zapíše konfirmujúci podľa abecedného poriadku konfirmandov do konfirmačnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu sa pripája každá ďalšia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore počas roka.

Zápis má taktiež charakter evidencie pre možnosti využitia v rámci  pastoračnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.

Najnovšie články

Božie Učenie

25. jún, 3Mojž 12; Lk 4, 31 – 37

Ako má vyzerať šéf-autorita, ktorého by si rešpektoval/a ? Mal by byť láskavý? Uznať svoje chyby? Bolo by dobré ak by bol o pár desaťročí starší? Nesmie byť vydierateľný? Má vidieť aj svoje nedostatky? Nesmie svoju moc zneužívať na utláčanie slabého? Má slabým pomáhať? Ako by si odpovedal Ty ako kresťan? Každý z nás by isto súhlasil, ak by vysnívaný šéf spĺňal niektorú, ak nie všetky z vyššie uvedených možnosti. Avšak ako kresťania by sme mali odpovedať, že ľudská autorita, ktorú môžem rešpektovať je taká, ktorá rešpektuje a snaží sa poslúchať skutočnú a najvyššiu autoritu, Krista. Poslúchnuť Krista bude vždy ťažšia cesta. Albert Einstein o autoritách hovoril: Ak bez rozmyslu rešpektuješ ľudskú autoritu, si nepriateľom pravdy! Pán Ježiš je tou veľkou pravdou a je nad všetkými! Spĺňa všetky kritéria. Je milujúci, je tu dlhšie než ktokoľvek a ani démoni na Neho nemajú! Dnes sme čítali, s akou autoritou a mocou rozkazuje démonom, aby opustili porazeného(Lk 4,35).Nemá žiadny nedostatok, svojou mocou zachránil slabého - hriešnika. Avšak, každá ľudská autorita svoje chyby má. Ak si ňou v rodine, práci, či inde, pamätaj na Slovo SZ o rodičke(3M 12), lebo samotný pôrod akejkoľvek ženy je pripomienka bolesti, súdu ktorý príde a aj toho, že čo urobíš človeku, ktorého Ti zveril Boh sa Ti na poslednom súde vráti!

Bože, nech poslúchame len Teba! Amen

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS