Besiedka 13.03.2021

Zhudobnený verš: Príslovia 18:12 ( pod videom )

„Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.“

Príslovia 18:12

1 Zádrapku hľadá, kto by sa rád odlúčiť, všetkými prostriedkami vyvoláva spor. 2 Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. 3 Tam, kde príde bezbožný, dostaví sa aj opovrhnutie a s hanbou (príde) potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z mužských úst, (sú ako) rozvodnený potok, (ako) prameň múdrosti. 5 Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde. 6 Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty. 7 Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život. 8 Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka. 9 Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil. 10 Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný. 11 Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave. 12 Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora. 13 Ak odpovedá (niekto) skôr, než (riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu (to počíta) a (za) hanbu. 14 Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť? 15 Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho múdrych (ľudí) hľadá poznanie. 16 Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom. 17 Spravodlivým (sa zdá ten, kto) prvý (začína) svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. 18 Lós potlačuje rozopry, rozsudzuje aj mocnárov. 19 Brat, urazený neverou, (je mocnejší) než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory. 20 Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. 21 Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. 22 Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána. 23 Chudák sa prihovára prosebne, lež tvrdo odpovedá bohatý. 24 Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

22. september, Zach 7; Lk 19, 41 – 44

Nezostane ani kameň na kameni.“ Hrozná vízia. Pre čokoľvek. Jeruzalem s chrámom uprostred bol pýchou každého zbožného Žida Ježišovej doby. Niet divu, že takéto tvrdé Ježišove slová všetkých pohoršili. Predsa to platí o všetkom, na čo sme pyšní. Či už je to náš život, krása a zdravie, alebo rodina, práca a kariéra, majetok a hmotné veci, štáty a národy, kultúrne a duševné dedičstvo... nezostane z toho ani kameň na kameni. A predsa Ježiš nie je pesimista, hovorí totiž o čomsi novom, lepšom a dokonalom. To sa rodí jeho príchodom. Jeruzalemu vyčíta, že nerozpoznal čas svojho navštívenia. Všetko a každý, kto v Ježišovom príchode rozpozná Božie navštívenie, nájde svoj pravý význam. Jeruzalem podľa svojho názvu mal byť mestom pokoja. Teraz nespoznáva, že práve Kristus do neho vnáša pravý pokoj. Aj keď nezostane kameň a kameni, vedzme, že pravý význam a zmysel všetkých vecí je v Kristovi. Či už ide o život, spolužitie, usporiadanie vecí, budúcnosť. Aj Zachariáš v dnešnom čítaní poukazuje na to, aké je to malicherné, keď sa hádame nad rôznymi náboženskými maličkosťami, pritom podľa Božieho slova ide o čosi iné.

Kriste, premieňaj a formuj si ma, aby som v tebe hľadal zmysel toho, kto som i všetkého, čo robím. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS