Besiedka 13.03.2021

Zhudobnený verš: Príslovia 18:12 ( pod videom )

“Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.”

Príslovia 18:12

1 Zádrapku hľadá, kto by sa rád odlúčiť, všetkými prostriedkami vyvoláva spor. 2 Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. 3 Tam, kde príde bezbožný, dostaví sa aj opovrhnutie a s hanbou (príde) potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z mužských úst, (sú ako) rozvodnený potok, (ako) prameň múdrosti. 5 Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde. 6 Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty. 7 Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život. 8 Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka. 9 Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil. 10 Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný. 11 Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave. 12 Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora. 13 Ak odpovedá (niekto) skôr, než (riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu (to počíta) a (za) hanbu. 14 Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť? 15 Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho múdrych (ľudí) hľadá poznanie. 16 Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom. 17 Spravodlivým (sa zdá ten, kto) prvý (začína) svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. 18 Lós potlačuje rozopry, rozsudzuje aj mocnárov. 19 Brat, urazený neverou, (je mocnejší) než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory. 20 Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. 21 Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. 22 Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána. 23 Chudák sa prihovára prosebne, lež tvrdo odpovedá bohatý. 24 Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

18. júl, Joz 2; Lk 8, 19 – 21

Raz prišli k Nemu matka a Jeho bratia a nemohli sa dostať k Nemu pre zástup. Oznámili Mu teda: Matka a bratia Ti stoja vonku a chcú Ťa vidieť. On im však odpovedal: Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho“ (Lk 18,19-21). Každý človek je hriešny a potrebuje z hriechov vyslobodenie. Ježiš pred zrakmi ľudí dokazuje, že On je tým skutočným Spasiteľom, ktorý zišiel do nášho sveta (Lk 7,16). Avšak nielen Ježišovi nepriatelia či okolie, kde vyrastal (Mk 6,3), ale ani jeho vlastná pokrvná rodina Ježiša za Spasiteľa prijať nechce (Jn 7,5). Rodinní príslušníci berú Ježiša iba ako jedného z nich a čakajú, že sa im podvolí (Lk 8,20). Ježiš rázne odpovedá, že k Nemu treba patriť nie podľa pokrvnej línie, ale že jeho pravou rodinou sú tí, ktorí sa podvolia Písmu, poukazujúceho na jeho božskú osobu a poslanie, ktoré má byť dokázané skutkami. Pokrvná línia resp. narodenie sa do náboženskej tradície nič neznamená, pretože iba viera v sľúbeného Mesiáša je cestou k spáse a vyslobodeniu z hriechov. Nielen Židia si mysleli, že sa k spáse stačí narodiť, alebo sa stať Židom, ale aj dnes mnohí kresťania žijú v mylnej domnienke, že členstvom v kresťanskej cirkvi je už automaticky zaručená spása. Tak, ako samotná Ježišova pokrvná rodina potrebuje uveriť v Krista a byť znovuzrodený z hriechov Duchom Svätým, tak aj každý jeden člen ktorejkoľvek kresťanskej spoločnosti potrebuje cestou znovuzrodenia spoznať osobného Spasiteľa Ježiša Krista tak, ako na Neho Písmo jasne odkazuje. Ježiš vo svojich posledných pozemských slovách zdôrazňuje celému ľudstvu ohľadom spásy: Kto v Neho uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16).

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS