2021-03-28 09_18_34-Besiedka 27.03.2021 - Reformovaný cirkevný zbor Bidovce

Besiedka 27.03.2021

Besiedka 27.03.2021

Lukáša 19 28-40

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2021-03-28 09_26_16-Elementor _ Besiedka 20.03.2021

Besiedka 20.03.2021

Besiedka 20.03.2021

Matúš 22 37-39

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2021-03-13 14_36_35-Domáca detská besiedka 11. - YouTube

Besiedka 13.03.2021

Besiedka 13.03.2021

Zhudobnený verš: Príslovia 18:12 ( pod videom )

“Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.”

Príslovia 18:12

1 Zádrapku hľadá, kto by sa rád odlúčiť, všetkými prostriedkami vyvoláva spor. 2 Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. 3 Tam, kde príde bezbožný, dostaví sa aj opovrhnutie a s hanbou (príde) potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z mužských úst, (sú ako) rozvodnený potok, (ako) prameň múdrosti. 5 Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde. 6 Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty. 7 Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život. 8 Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka. 9 Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil. 10 Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný. 11 Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave. 12 Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora. 13 Ak odpovedá (niekto) skôr, než (riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu (to počíta) a (za) hanbu. 14 Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť? 15 Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho múdrych (ľudí) hľadá poznanie. 16 Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom. 17 Spravodlivým (sa zdá ten, kto) prvý (začína) svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. 18 Lós potlačuje rozopry, rozsudzuje aj mocnárov. 19 Brat, urazený neverou, (je mocnejší) než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory. 20 Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. 21 Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. 22 Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána. 23 Chudák sa prihovára prosebne, lež tvrdo odpovedá bohatý. 24 Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

unnamed

Online bohoslužba 14.03.2021

Online bohoslužba 14.03.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou bohoslužieb 14. marca 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Kaz 3, 1-8
Text: Ef 5, 15-17

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2020-05-11 20_34_52-Domáca detská besiedka 8 - YouTube

Besiedka 11.05.2020

Besiedka 11.05.2020

Stretnime sa spolu, deti!

 Zahráme sa, zaspievame a budeme premýšľať nad  Božím  Slovom.
 

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2020-05-02 22_25_39-Detská besiedka 7 - YouTube

Besiedka 03.05.2020

Besiedka 03.05.2020

Stretnime sa spolu, deti!

 Zahráme sa, zaspievame a budeme premýšľať nad  Božím  Slovom.
 

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS